Slide

InBit Sp. z o.o. – oddział w Łodzi  zaprasza do udziału w projekcie

Nowa szansa zawodowa

Rekrutacja uczestników do projektu: VII. 2022 – XI. 2022

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej 96 os. (58 kobiet oraz 38 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych; w tym: przywrócenie zdolności do zatrudnienia min. 43 Uczestników Projektu – osób z terenu województwa łódzkiego do dnia 30.06.2023r. (rezultat projektu – liczba osób pracujących – min. 44%).

Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach Projektu:

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenia zawodowe,
  • 3 miesięczne staże zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 1 450 735,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 233 124,80 zł